Leer y escribir de ficheros en Python

por | Jul 15, 2017 | Python | 0 Comentarios

Lectura de ficheros .csv

import os

os.chdir('/Users/diego/Documents/test/facta_example/')
print (os.getcwd())

import pandas as pd
file_csv = pd.read_csv('list_groups.csv', delimiter=";")
file_csv
file_csv.describe()

cell = file_csv.loc[1, ['family']].values[0]
cell

Escritura de ficheros .csv

data.to_csv('nombre_fichero.csv')

Lectura de ficheros .fna ( formato fasta)

import os;
os.chdir('/Users/diego/Documents/test/facta_example/')
print (os.getcwd())

for record in SeqIO.parse("fichero2.fna", "fasta"):
    print(record.seq)

for record in SeqIO.parse("fichero2.fna", "fasta"):
    print(record.description)

Lectura masiva de ficheros .fna.gz ( formato fasta comprimido)

import glob, pprint
genomes = glob.glob('../viral/*.fna.gz')
genomes = list(sorted(genomes))

pprint.pprint(genomes)

# ! pip install screed
import screed
for g in genomes:
     for record in screed.open(g):
         print(record.sequence[:5])

Lectura de ficheros .txt desde URL

import urllib.request as p
path=p.urlopen('http://humanstxt.org/humans.txt')
fileFinal=path.read()
fileFinal

Lectura de ficheros .pdb desde URL

import urllib.request as p
path=p.urlopen('http://files.rcsb.org/download/101m.pdb')
fileFinal=path.read()
fileFinal

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *